INFORMACJE DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH HPT INNOVATION SP. Z O.O. DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA ICH DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

HPT Innovation Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich Partnerów Biznesowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Od 25-go maja 2018 r. na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) na terenie Unii Europejskiej zostaną wprowadzone standardy prawne w zakresie ochrony danych.

„Partnerzy Biznesowi” oznaczają każdą osobę fizyczną, z którą HPT Innovation Sp. z o.o. prowadzi interesy, w tym, m.in. przedstawicieli i pracowników klientów, dostawców, usługodawców i konkurentów. Celem niniejszego pisma jest poinformowanie przyszłych i obecnych Partnerów Biznesowych w Europie o przetwarzaniu ich danych osobowych przez HPT Innovation Sp. z o.o. Będziemy kontynuować przetwarzanie zbiorów danych osobowych w takim samym zakresie jak dotychczas. Nie muszą Państwo podejmować żadnych działań.

I. Obowiązki i dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

HPT Innovation Sp. z o.o.

Ul. Paciorkiewicza 3

85-862 Bydgoszcz

e-mail: biuro@hptinnovation.com

II. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Hanplast Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na przykład w celu:

• Zawierania (w tym przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych) lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenie w czynnościach, związanych z rozwijaniem produktów, z naszymi klientami, dostawcami, usługodawcami i konkurentami, których przedstawicielem lub pracownikiem są Państwo;

• Przekazywania Państwa danych osobowych w ramach firmy na wewnętrzne potrzeby administracyjne (np. w celach księgowych);

• Zapewnienia bezpieczeństwa IT i procesów IT;

• Angażowania usługodawców, w szczególności wewnętrznych i zewnętrznych dostawców usług IT wspierających naszą działalność gospodarczą

• Prowadzenia postępowań w zakresie zgodności

Ponadto przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji umów z osobami indywidualnymi (osobami fizycznymi), z którymi prowadzimy interesy, na przykład w celu przetwarzanie zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji napraw albo roszczeń gwarancyjnych, lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalanie warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

HPT Innovation Sp. z o.o. wypełnia także różne obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), które mogą wymagać przetwarzania Państwa danych osobowych. Takie obowiązki prawne mogą wynikać na przykład z regulacji podatkowych lub przepisów o handlu zagranicznym i sankcjach.

III. Odbiorcy Państwa danych osobowych

W HPT Innovation Sp. z o.o. dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy, o ile mieści się to w zakresie ich obowiązków służbowych. HPT Innovation Sp. z o.o. może angażować osoby trzecie do świadczenia określonych usług (np. usługi IT). Ponadto możemy angażować m.in. doradców prawnych, konsultantów ds. zarządzania oraz audytorów. Takie osoby trzecie świadczą swoje usługi na naszą rzecz i pod naszą kontrolą oraz kierownictwem i mogą mieć dostęp do danych osobowych w zakresie wymaganym do świadczenia takich usług. Dodatkowo, możemy, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, przekazywać Państwa dane osobowe krajowym i zagranicznym organom państwowym (np. organom podatkowym lub organom ścigania) lub sądom w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub w celu ochrony interesów firmy.

IV. Przekazywanie danych

W celach określonych w punkcie II, Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane dostawcom zagranicznym zlokalizowanym w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i poza nim. W krajach znajdujących się poza EOG mogą nie obowiązywać przepisy i regulacje dotyczące ochrony danych porównywalne z przepisami obowiązującymi w Państwa kraju. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do innych krajów, podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych.

V. Prawa, które Państwu przysługują

Z zastrzeżeniem przepisów prawa, których zastosowanie należy zweryfikować w każdym osobnym przypadku, mają Państwo prawo do otrzymywania informacji o swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec każdego przypadku przetwarzania danych opisanego w pkt. II. oraz prawo otrzymania danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (prawo do przenoszenia danych). Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VI. Poufność i przechowywania danych

Każdy z naszych pracowników, jak również wszyscy pracownicy usługodawców zewnętrznych, którzy mają dostęp do i/lub przetwarzają dane osobowe, są zobowiązani do zachowania poufności takich danych. Wszystkie dane będą traktowane jako ściśle poufne i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem przez okres określony w przepisach prawa danego kraju.

VII. Kontakt z nami

Niniejsze pismo ma charakter informacyjny i nie wymaga z Państwa strony podejmowania jakichkolwiek działań. W przypadku próśb, pytań, uwag lub sugestii dotyczących niniejszego pisma informacyjnego lub stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@hptinnovation.com