Spółka HPT INNOVATION zrealizowała projekt

Opiekun Dzienny jako forma opieki nad dziećmi do lat 3 funkcjonuje w ramach projektu nr 

RPKP.08.04.01-04-0013/18

pt.  DZIENNY OPIEKUN
– opieka dla dzieci pracowników Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego

Projekt zakładał objęcie opieką świadczoną przez opiekunów dziennych dzieci do 3 roku życia, posiadających przynajmniej 1 rodzica w wieku aktywności zawodowej powracającego na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym.

PROJEKT DOFINANSOWANY JEST Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 420 640,68zł

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ 357 544,57zł

Podstawę prawną Opiekuna Dziennego stanowi:
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2011 nr 45 poz. 235).