W ostatnich latach HPT Innovation realizowała program „Paszport do Eksportu” – dofinansowanie unijne dla przedsiębiorstw na zwiększenie konkurencyjności na rynkach zagranicznych. W ramach tego projektu odbyło się szereg wyjazdów do krajów takich jak Niemcy, Szwecja, Czechy i Chiny. Pracownicy Spółki wyjeżdżali na tzw. misje gospodarcze oraz  branżowe targi w wymienionych Państwach. Nawiązane podczas tych wyjazdów kontakty i przeprowadzone spotkania z potencjalnymi partnerami owocują obecnie zamówieniami na usługi świadczone przez naszą Firmę. Realizacja projektu przyniosła również dodatkowe korzyści w postaci doświadczenia, jakie nasi pracownicy zyskali podczas spotkań, rozmów i negocjacji z zagranicznymi partnerami. Poznali sposób funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw, a ze swoich spostrzeżeń i inspiracji korzystają w codziennej pracy w HPT Innovation.

POIG Działanie 6.1. Paszport do eksportu, Oś piorytetowa 6
Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Etap II – Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu
Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych Hanplast Tooling Sp. z o.o.

parp

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kwota dofinansowania 195.178,00 PLN, w tym:
– do 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 165.901,30 PLN
– do 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej, co stanowi 29.276,70 PLN
Okres realizacji projektu: 10.02.2013 do 30.06.2014 Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-04-047/12-00
Głównym celem, jaki zamierza osiągnąć Spółka, jest zwiększenie działalności eksportowej.Rozwój eksportu Hanplast Tooling Sp. z o.o. pozwoli na zwiększenie przychodów oraz dochodów, a w efekcie nowych inwestycji, poprawę wizerunku i dalszy rozwój firmy. Pozytywnym, zewnętrznym efektem rozwoju eksportu Hanplast Tooling Sp. z o.o. będzie wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych, a także zwiększenia wielkości polskiego eksportu.Firma w wyniku prowadzonych działań o charakterze eksportowym chciałaby obsługiwać 4 rynki zagraniczne: Niemiecki, Szwedzki, Czeski i Chiński.