Oświadczamy, że spółka HPT INNOVATION wpisuje się w realizację zapisów art. 7 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotycząca zasad równości szans i niedyskryminacji. Zasada ta będzie realizowana poprzez zastosowanie uniwersalnego projektowania oraz mechanizmu racjonalnych usprawnień.

Zasada uniwersalnego projektowania stanowi dla firmy HPT strategiczne podejście do planowania i projektowania zarówno produktów jak i odpowiedniego otoczenia, mając na celu promowanie społeczeństwa włączającego wszystkich obywateli oraz zapewniając im pełną równość oraz możliwość uczestnictwa.

Spółka HPT jest przygotowana do uruchomienia mechanizmu racjonalnych usprawnień. Oznacza to, że w trakcie realizacji projektu, gdy do udziału w projekcie zgłoszą się osoby z niepełnosprawnością, będziemy w stanie elastycznie zareagować na potrzeby uczestników i zapewnić im optymalne usprawnienia.