Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa „ Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Tytuł projektu : Utworzenie centrum B+R dla rozwoju technologii wielokomponentowego wtrysku termoplastycznych tworzyw polimerowych”

Spółka HPT Innovation jest  dynamicznie rozwijającą się firmą, działającą w branży przetwórstwa termoplastycznych tworzyw polimerowych  oraz nowych technologii. W ramach działania „2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój” realizujemy projekt badawczo-rozwojowy, którego celem jest zastosowanie innowacyjnych metod zmiany temperatury powierzchni formujących w trakcie cyklu produkcyjnego. W wyniku realizacji projektu b+r przewidujemy zastosowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych układów formujących oraz nowych metod wytwarzania, mających na celu zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych.

Realizowany projekt badawczo-rozwojowy skoncentrowany jest na poszukiwaniu możliwości realizacji procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych w systemie dynamicznie zmiennej temperatury. Głównym celem projektu jest skrócenie czasu cyklu produkcyjnego oraz zmniejszenie brakowości poprzez zastosowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych wkładów formujących. Celem pośrednim w projekcie jest opracowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych wkładów formujących.

W ramach projektu zakupiono infrastrukturę umożliwiającą rozwój konstrukcji form wtryskowych w postaci:

– gniazda badawczego wielokomponentowego procesu przetwórczego z maszyną wtryskową o sile zwarcia do 4500 kN,

– doświadczalnej formy do wtrysku wielokomponentowego.

Planowane efekty:

Rezultatem przeprowadzonych badań doświadczalnych będzie wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych form wtryskowych które zostaną zgłoszone do ochrony patentowej. W porównaniu do powszechnie stosowanych rozwiązań, nowe rozwiązania konstrukcyjne będą cechowały się :

zmniejszonym czasem cyklu od 10 do 20%,

zmniejszoną energochłonnością produkcji od 5 do 10 %,

zmniejszonym poziomem brakowości od 30 do 50%,

zwiększonym poziomem efektywności gniazd produkcyjnych od 10 do 20% OEE.

Celem biznesowym jest sprzedaż licencji na nowe rozwiązania konstrukcyjne jak i też świadczenie usług wdrożeniowych, popartych praktycznym doświadczeniem z realizacji procesu badawczego.

Wartość projektu :

Całkowite przewidziane wydatki to : 3 321 000,00 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania : 1 215 000,00 zł